Tüzüğümüz

DA�YARBAKIR A�LA� KULP A�LA�ESA� VE KA�YLERA� SOSYAL YARDIMLAAzMA VE KA?LTA?R DERNEAzA� ANA TA?ZA?AzA?

DERNEAzA�N ADI VE MERKEZA�:
MADDE 1- DerneAYin adA�: DiyarbakA�r A�li Kulp A�lA�esi ve KA�yleri Sosyal YardA�mlaAYma ve KA?ltA?r DerneAYi’ dir.
KA�saltA�lmA�AY adA�: KULPDER’ dir. DerneAYin merkezi A�stanbul?dur.
Dernek A�stanbul’da ve yurt iA�inde temsilcilik ve AYube aA�abilir. Bu konuda yA�netim kurulu yetkilidir.

DERNEAzA�N AMACI VE HA�ZMET KONULARI:
MADDE 2- DerneAYin amacA�: A?yelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarA�nA� A�A�zmek, dayanA�AYmada bulunmak ayrA�ca Kulp A�lA�esi ve kA�ylerinin kalkA�ndA�rA�lmasA� iA�in faaliyet gA�stermek olup hizmet konularA� aAYaAYA�da gA�sterilmiAYtir.
a) A�stanbul?da yaAYayan Kulp A�lA�esi ve KA�ylerinden insanlarA�mA�zA� bir araya getirmek, iyi ve kA�tA? gA?nde maddi ve manevi dayanA�AYmayA� saAYlamak,
b) YA�re halkA�ndan derneAYe A?ye olsun, olmazsA�n hastanelerde tedavi gA�ren, sosyal gA?vencesi olmayan muhtaA�lara ilaA�, tetkik ve tedavilerinde yardA�mda bulunmak, gerektiAYinde A�lA?lerimizin cenaze masraflarA�nA� karAYA�lamak,
c) Sel, deprem, yangA�n v.s. doAYal afetlerde gerek A?yelerinin gerekse Kulp ve kA�ylerine dernek imkanlarA� dahilinde maddi ve manevi yardA�mda bulunmak, gerekli organizasyonlarA� saAYlamak,
d) YA�remizin sosyal, tarihi ve kA?ltA?rel zenginliAYini tanA�tmak, geliAYtirilmesini saAYlamak ve yA�remiz kA?ltA?r ve kalkA�ndA�rma dernekleri ile dayanA�AYma saAYlamak, amaA�larA� aynA� olan derneklerin kuracaAYA� A?st kurullara ( FEDERASYON ) A?ye olmak. MA?AYterek A�alA�AYmalar yapmak A?zere platformlara katA�lmak. Dernek tA?zA?AYA? A�erA�evesinde uluslar arasA� kurumlar nezdinde A�alA�AYmalar yapmak.
e) A?ye ve mensuplarA�nda iAYsize iAY, mesleksize meslek edindirme, mA?teAYebbisse iAY alanlarA�nA�n saAYlanmasA� iA�in A�alA�AYmak, meslek kurslarA� dA?zenlemek,
f) A?yelerinin ve yA�re A�AYrencilerinin okutulmasA�nA� teAYvik etmek, bu amaA�la her dA?zeyde dershane, kurs, ve yurt aA�A�p iAYletmek veya bunlara katkA�da bulunmak, ihtiyacA� olanlara burs ve kredi saAYlamak,
g) A?yelerine ucuz ve saAYlA�klA� tA?ketim mallarA� temin etmek iA�in gerekli A�alA�AYmalar yapmak,
h) A?yelerinin spor ihtiyaA�larA�nA� karAYA�lamak, spor etkinlikleri yapmak,
i) A�evre ve saAYlA�k bilincinin geliAYmesi iA�in aAYaA� dikmek, A�stanbul ve yA�remizde parklar, bahA�eler kurmak,
j) TarA�m, hayvancA�lA�k, hizmet ve sanayii kollarA�nA�n geliAYmesi iA�in gerek ilA�e merkezi ve kA�ylerde gerekse dernek merkezinde A�alA�AYmalar yapmak, resmi ve A�zel kuruluAYlarla gerekli iliAYkiler kurmak.

DERNEAzA�N A�ALIAzMA KONULARI VE A�ALIAzMA BA�A�A�MLERA�
MADDE 3- Dernek amaA� ve hizmet konularA�nA� gerA�ekleAYtirmek iA�in;
a)A�kametgahA� ile amaA� ve hizmet konularA� iA�in gerekli taAYA�nA�r ve taAYA�nmaz mallar satA�n alA�r, satar ve kiralar.
TaAYA�nA�r ve taAYA�nmaz mallar A?zerinde her tA?rlA? haklarA� koydurabilir, iAYletebilir ve her tA?rlA? inAYaatA� yaptA�rabilir.
b) A?yelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek iA�in, amaA� ve hizmet konularA� ile ilgili her tA?rlA? toplantA�, seminer, konferans, temsil, gezi, piknik festival, fuar, broAYA?r, dergi, bA?lten v.s. derneAYin amacA�na uygun yayA�nlar, sergi ve diAYer gA�steri ve etkinlikler dA?zenleyebilir. Uzman kiAYiler aracA�lA�AYA� ile araAYtA�rma , inceleme, A�alA�AYma ve etA?tler yapar, A�neri ve dilekleri belirler.
c) A�htiyaA� duyduAYu gelirleri temin etmek amacA�yla iktisadi, ticari ve sanayi iAYletmeler, ortaklA�klar, eAYlenme, dinlenme, tatil, spor tesisleri ve kulA?pleri, vakA�flar, yardA�mlaAYma sandA�klarA� kurabilir.
d)YardA�m toplama kanunu ve ilgili mevzuat hA?kA?mleri ile tA?zA?k hA?kA?mlerine uygun olarak yardA�m ve baAYA�AYlar toplar, alA�r ve verir; AYartlA� ve AYartsA�z vasiyetleri kabul edebilir.
e)MevzuatA�n izin verdiAYi lokal aA�ma v.b.tA?m haklarA�nA� kullanabilir ve gerekli diAYer faaliyet ve A�alA�AYmalarA� yapabilir.

MADDE 4- DERNEK KURUCULARI

AdA� ve SoyadA� ? MesleAYi ? Kurucu YA�netim Kurulu GA�revi
1- Taki EREN – Emekli A�AYretmen ? BaAYkan
2- Servet CAN ? A�AY adamA� – BaAYkan yardA�mcA�sA�
3- Suphi A�ZGEN ? Avukat ? Hukuk Sekreteri
4- Cahit CENGA�Z – Emekli A�AYretmen ? Sayman
5- A�smet A�LGEN ? Esnaf – Genel Sekreter
6- Fuat IAzIK ? A�AYletmeci ? A?ye
7- Veysi FA�DAN ? A�AYletmeci ? A?ye
8- Azeyhmus A�PEK- A�AYletmeci- A?ye
9 – Mehmet Azirin A�ZTA?RK- MA?teahit ? A?ye
A?YELA�K AzARTLARI
MADDE 5- Medeni haklarA� kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaAYA�nA� bitirmiAY Kulp ilA�esi ve kA�yleri ile maddi ve manevi baAYA� olan herkes derneAYe A?yelik iA�in; dernekA�e hazA�rlanmA�AY A?yelik giriAY bildirgesini doldurup imzalamak sureti ile yazA�lA� olarak baAYvurabilir. YA�netim kurulu A?yelik baAYvurularA�nA� en geA� 30 gA?n iA�inde gA�rA?AYA?p kabul veya red kararA�nA� baAYvurana bildirir.
YA�netim kurulu derneAYe veya yA�reye maddi veya manevi katkA�sA� olanlarA� nA?fus ve ikametgah AYartA� olmaksA�zA�n fahri A?ye yapabilir. Fahri A?yelerin organlara seA�ilme ve oy haklarA� yoktur.

A?YELA�K HAKLARI , A?YELA�KTEN A�IKMA VE A�IKARILMA
MADDE 6- Dernek A?yeleri eAYit haklara sahiptir. HiA� kimse derneAYe A?ye olmaya veya dernekte A?ye kalmaya zorlanamaz. Her A?yenin genel kurulda bir oy hakkA� olup, oyunu bizzat kullanA�r.
Her A?ye yazA�lA� dilekA�e ile istifa hakkA�na sahiptir
Yasa ve tA?zA?k gereAYi A?yelik niteliklerini kaybedenler, genel kurul ve yA�netim kurulu kararlarA�na uymayanlar, dernekten yetki almaksA�zA�n derneAYi yA?kA?mlA?lA?k altA�na sokanlar, sA�z ve hareketleri ile dernek itibarA�nA� zedeleyenler, temyiz kudretini kaybedenler yA�netim kurulu kararA� ile dernekten A�A�karA�lA�r. AidatA�nA� sA?resinde A�demeyenler; haklA� bir gerekA�esi olmaksA�zA�n ve yazA�lA� ihtara raAYmen A�demezlerse yA�netim kurulu kararA� ile dernekten A�A�karA�labilirler.
Aidat borcunu A�dememekten dolayA� A?yeliAYi dA?AYA?rA?len kiAYi yeniden A?ye olmak isteyip baAYvurduAYunda; son A?A� yA�la ait aidat borcunu A�demesi koAYulu ile yeniden A?ye olabilir.
Dernekten A�A�kan veya A�A�karA�lanlar A?ye kayA�t defterinden silinir ve dernek mallarA� A?zerinde hiA�bir hak iddia edemezler.

DERNEAzA�N ORGANLARI
Madde 7- DerneAYin organlarA� AYunlardA�r:
A) Genel Kurul
B) YA�netim Kurulu
C) Denetleme Kurulu
D) A?st Kurul Delegeleri
E) DanA�AYma Kurulu

A) GENEL KURUL
MADDE 8- Genel kurul dernek asil A?yelerinden oluAYan en yetkili organdA�r. Yetkili kurullarA�n seA�ilmesi, tA?zA?AYA?n deAYiAYtirilmesi, bA?tA�enin onayA�, hesaplarA�n incelenmesi ve yA�netim kurulunun ibrasA�, derneAYin feshi v,b. mevzuatA�n belirlediAYi diAYer konularda gA�revli ve yetkilidir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI
MADDE 9- Genel kurul 3 yA�lda bir MayA�s ayA�nda yA�netim kurulunun tespit ve ilan edeceAYi tarihte olaAYan olarak toplanA�r. Ancak yA�netim ve denetim kurulunun gerekli gA�rdA?AYA? hallerde veya derneAYe kayA�tlA� A?yelerin onda birinin yazA�lA� isteAYi ile olaAYanA?stA? olarak toplanabilir.
YA�netim kurulu, dernek tA?zA?AYA?ne gA�re genel kurula katA�lma hakkA� bulunan A?yelerin listesini dA?zenler. Genel kurula katA�lacak A?yeler en az on beAY gA?n A�nceden gA?nA? , saat, yeri ve gA?ndemi mahalli bir gazetede ilan edilmek sA?reti ile toplantA�ya A�aAYrA�lA�r. Bu ilanda, toplantA�da A�oAYunluk saAYlanmamasA� sebebi ile toplantA� yapA�lmazsa, ikinci toplantA�nA�n hangi gA?n yapA�lacaAYA� da belirtilir. A�lk toplantA� gA?nA? ile ikinci toplantA� arasA�nda bA�rakA�lacak zaman bir haftadan ( 7 gA?nden ) az olamaz. ToplantA� gA?nA? A?yelere bilgi amaA�lA� olarak SMS ile de duyurulur. Genel kurul tarihinden bir A�nce seA�im hazA�rlA�AYA� iA�in A?yeler SMS ile bilgilendirilir. Genel kurula girilen ay yani genel kurula bir kala yeni A?ye kaydA� yapA�lamaz.
ToplantA�nA�n yapA�lacaAYA� gA?n , saat ve yer ile toplantA� gA?ndemi, toplantA� gA?nA?nden en az on beAY gA?n A�nceden mahallin en bA?yA?k mA?lki amirliAYine yazA� ile bildirilir.
YA�netim kurulunun genel kurulu toplantA�ya A�aAYA�rmamasA� durumunda genel kurulun yapA�lmasA� gereken ayA�n bitimi A?zerine Haziran ayA�nA�n ilk haftasA�na denetim kurulu kendi kurul A?yelerinin salt A�oAYunluAYu imzalarA� ile 9.madde ikinci fA�krasA� hA?kA?mleri dahilinde A?yeleri genel kurula davet eder. Bu AYartA�n da gerA�ekleAYmemesi halinde; genel kurulun yapA�lmasA� gerektiAYi mayA�s ayA�nA�n bitimi sonrasA� Haziran ayA�nA�n 3. pazartesi gA?nA? sonrasA� A?yelerden birinin baAYvurusu A?zerine sulh hukuk hakimi, A?A� A?yeyi genel kurulu toplantA�ya A�aAYA�rmakla gA�revlendirir.
ToplantA�, A�oAYunluk saAYlanamamasA� sebebi dA�AYA�nda baAYka bir nedenle geri bA�rakA�lA�rsa, bu durum geri bA�rakma sebepleri de belirtilmek sureti ile , toplantA� ilanA�nA�n yapA�ldA�AYA� gazeteye ikinci bir ilan verilerek A?yelere duyurulur.
A�kinci toplantA�nA�n geri bA�rakma tarihinden itibaren en geA� altA� ay iA�inde yapA�lmasA� zorunludur. A?yeler ikinci toplantA�ya, birinci fA�krada belirtilen esaslara gA�re yeniden A�aAYrA�lA�r.
Genel kurul toplantA�sA� bir defadan fazla geri bA�rakA�lamaz.

TOPLANTI YERA�
MADDE 10- Genel kurul toplantA�larA� dernek merkezinin bulunduAYu yerden baAYka bir yerde yapA�lamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI
MADDE 11- Genel kurul, dernek tA?zA?AYA?ne gA�re genel kurula katA�lma hakkA� bulunan A?yelerin yarA�sA�ndan bir fazlasA�nA�n katA�lmasA� ile toplanA�r. A�lk toplantA�da yeter sayA� saAYlanamazsa , ikinci toplantA�da A�oAYunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantA�ya katA�lan A?ye sayA�sA� dernek yA�netim ve denetleme kurullarA� A?ye tam sayA�sA� toplamA�nA�n iki katA�ndan az olamaz. Kararlar toplantA�ya katA�lanlarA�n salt A�oAYunluAYu ile alA�nA�r.

TOPLANTI YAPILIAz A?SA?LA? VE DA�VANI
MADDE 12 ?Genel kurul toplantA�sA�na katA�lacak A?yeler yA�netim kurulunca dA?zenlenen listedeki adlarA� hizasA�na imza atarak toplantA� yerine girerler. HA?kA?met komiserinin gelmemesi toplantA�yA� ertelemeyi gerektirmez. ToplantA� dernek baAYkanA� veya yA�netim kurulu A?yelerinden biri tarafA�ndan aA�A�lA�r. ToplantA� yeter sayA�sA�nA�n tespiti iA�in yoklama yapA�lA�r.
ToplantA� yeter sayA�sA�nA�n bulunduAYunun anlaAYA�lmasA� A?zerine A?yeler arasA�nda bir genel kurul divan baAYkanA� ve iki katip A?yesi seA�ilerek toplantA� divanA� oluAYturulur. ToplantA�nA�n mevzuata uygun yA�netimi divan baAYkanA�na aittir. Katipler divan baAYkanA�na yardA�mcA� olur. ToplantA� tutanaAYA�nA� baAYkanla birlikte imzalar.
Genel kurulda yalnA�z gA?ndem maddeleri gA�rA?AYA?lA?r. Ancak hazA�r bulunan en az 10 A?yenin gA�rA?AYA?lmesini istediAYi maddelerinin de gA?ndeme alA�nmasA� zorunludur.
Genel kurul kararlarA� katA�lanlarA�nA�n salt A�oAYunluAYunun oyuyla alA�nA�r. Oylamalar genel kurul kararA�yla aA�A�k veya gizli olarak yapA�labilir. Aksi bir karar alA�nmadA�kA�a seA�imler gizli oy, aA�A�k sayA�m ve aA�A�k dA�kA?m ile yapA�lA�r.
ToplantA�yla ilgili bA?tA?n belgeler divanca yA�netim kuruluna teslim edilir.
Genel kurulu takip eden ilk hafta iA�inde eski yA�netim ile yeni seA�ilen yA�netim arasA�nda derneAYin devir teslim ve zimmet iAYlemleri yapA�lA�r.

B) YA�NETA�M KURULU
MADDE 13- YA�netim kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seA�ilen 7 asil ve 7 yedek A?yeden oluAYur. DerneAYi temsil yetkisi yA�netim kuruluna aittir. Ancak kendi A?yelerinden bir veya bir kaA�A�na bu yetkisini devredebilir.
YA�netim kurulu ilk toplantA�sA�nda kendi arasA�nda aldA�klarA� oy A�oAYunluk sA�rasA�na gA�re gA�rev bA�lA?mA? yaparak, baAYkan, baAYkan yardA�mcA�sA�, sayman ve sekreteri belirler.
YA�netim kurulu olaAYan toplantA�larA�nA� ayda bir yapar, ancak tA?m A?yelere haber vererek her zaman toplanabilir. YA�netim kurulunun mutat toplantA�larA�na haklA� bir mazereti olmaksA�zA�n A?st A?ste iki kez katA�lmayanlarA�n A?yelikleri dA?AYer. YA�netim kurulu A?yeliAYinden dA?AYen veya istifa edenlerin yerine yedeklerin genel kurulda aldA�klarA� oy sA�rasA�na gA�re sA�rasA�yla A?A� gA?n iA�inde A�aAYrA�lmasA� zorunludur.
YA�netim kurulu baAYkanA� en fazla iki dA�nem A?st A?ste baAYkanlA�k yapabilir.
Genel kurul aksi bir karar almadA�kA�a yA�netim kurulu A?yeleri aynA� zamanda A?st kurul delegesi kabul edilir.

YA�NETA�M KURULUNUN GA�REV VE YETKA�LERA�
MADDE 14-YA�netim kurulunun gA�rev ve yetkileri aAYaAYA�da belirtilmiAYtir.
1. Yasalar ve tA?zA?k hA?kA?mlerini uygulamak, amaA�, A�alA�AYma ve hizmet konularA�nA� gerA�ekleAYtirmek, genel kurul kararlarA�nA� yerine getirmek
2. DerneAYi baAYkan aracA�lA�AYA� ile temsil etmek ya da gerektiAYinde diAYer kurul A?yelerine yetki vermek
3. YA�netim kurulu A?yeleri arasA� veya Kulp ilA�esi ve kA�ylerini ilgilendiren A�nemli konu veya ihtilaflar ile seA�im genel kurul hazA�rlA�k dA�neminde SMS ile duyurulmak A?zere halk toplantA�sA� dA?zenler.
4. DanA�AYma kurullarA� toplanan bu halk toplantA�larA� ile belirlenir. Halk toplantA�larA� sonucu oluAYturulan danA�AYma kurullarA� kararlarA� da yA�netim kurullarA�nca yerine getirilir, gerektiAYinde A?yelere duyurulur.
5. A�alA�AYma dA�nemi programA� ile bA?tA�e gelir ve gider A�izelgelerini hazA�rlamak ve uygulamak.

6. GeA�en A�alA�AYma dA�nemi raporu ile bilanA�o gelir ve gider A�izelgelerini hazA�rlamak.
7. A?yelik nitelik ve koAYullarA�nA� yitiren, amaA� ve A�alA�AYma konularA�ndan A?yelerin dernekten A�A�karA�lmasA� ya da baAYkaca cezalandA�rA�lmasA�na karara vermek.
8. Genel kurul toplantA�larA�nA�n tarih, saat, yer ve gA?ndemini belirlemek.
9. Divan kuruluAYunu belirlemek ve genel kurulun bilgisine sunmak
10. DerneAYin idari ve mali iAYlerini yA�netecek personel, danA�AYmanlarA� belirlemek, haklarA�nda karar almak.
11. Dernek tA?zA?AYA? ile yA�netmeliklerin hazA�rlanmasA� ya da deAYiAYtirilmesine iliAYkin A�alA�AYma yapmak.
12. GeA�en A�alA�AYma dA�nemi sorumlusu yA�netim kurulundan bilanA�o gereAYi mal varlA�AYA�nA� teslim almak.
13. Dernek defterlerini usulune uygun olarak tutmak, derneAYin gelir ve gider hesaplarA�na iliAYkin iAYlemleri yapmak, gelecek dA�neme ait bA?tA�eyi hazA�rlamak, genel kurulun onayA�na sunmak.
14. DerneAYe AYube ve temsilcilik aA�A�lmasA� konusunda yA�netim kurulu yetkilidir. Azube ve temsilciliklerin kapanmasA�na ise ancak genel kurul karar verebilir.
15. Yasalar ve dernek tA?zA?AYA?nA?n yA�netim kurulunca yapA�lmasA� gereken sair iAYlemleri yapmak.

MADDE 14- DENETLEME KURULU
Denetleme Kurulu , Genel Kurulca gizli oyla seA�ilen A?A� asil ve A?A� yedek A?yeden oluAYur. En A�ok oy alan kurul baAYkanA� olur.
A�A� DENETA�M: DerneAYin iA� denetimini mevzuat A�erA�evesinde yapar. En geA� altA� ayA� geA�meyen aralA�klarla derneAYin ve AYubelerinin iA� denetimini; gelir ? gider hesap ve iAYlemleri ile faaliyet ve A�alA�AYmalarA�nA�n mevzuat ve tA?zA?k hA?kA?mlerine uygunluAYunu ve Genel Kurul kararlarA�nA�n yerine getirildiAYinin tespitini yapar. Denetleme sonuA�larA�nA� Denetleme kurulu karar defterine yazar ve bir rapor haline getirerek YA�netim kuruluna ve toplandA�AYA�nda da Genel Kurul?a sunar. AyrA�ca mevzuatA�n kendine verdiAYi diAYer gA�rev ve yetkileri de kullanA�r.

DERNEAzA�N AzUBESA�: YA�netim kurulu aldA�AYA� kararla 3 kiAYiye yetki vererek AYube aA�A�lmasA� A�alA�AYmalarA�nA� baAYlatA�r. DerneAYin AYubesinin yA�netim kurulu 5 asil 5 yedek A?yeden oluAYturulur. Denetim kurulu 3 asil 3 yedek A?yeden oluAYur. Azubeler faaliyetlerini altA� ayda bir merkez yA�netim kuruluna bildirir. Genel kurullarA�nA� merkez genel kurulundan 60 gA?n A�nce yaparlar. Azube A�alA�AYmalarA�nA� dernek tA?zA?AYA?ne ve kanun hA?kA?mlerine gA�re yaparlar. Azube fesih olduAYunda sahip olduAYu taAYA�nA�r ve taAYA�nmaz mallar merkez yA�netim kuruluna devrolunur. Azubelerin yA�netim ve denetim kurullarA�nA�n asil ve yedek A?yeleri dernek genel merkezi genel ve olaAYanA?stA? kurullarA�nda doAYrudan seA�me ve seA�ilme haklarA�na sahiptirler.

MADDE 15 ? DERNEAzA�N GELA�RLERA�
1-Aidat aylA�k 8,00 ( sekiz ) TL. olmak A?zere yA�llA�k 100,00 ( yA?z )TL.
2- Her tA?rlA? baAYA�AY, vasiyet ve yardA�mlar ( ayni ve nakdi olabilir ).
3- EAYya piyangosu A�ekiliAYleri, yemek, balo, A�ay, gezi, piknik, kurs, konser, spor yarA�AYmasA�,
gA�steri, festival v.b gelirleri.
4- Dernek taAYA�nA�r ve taAYA�nmaz mallarA� ile haklarA�nA�n iAYletilmesinden ya da kiraya verilmesinden saAYlanan gelirler.
5- Dernek mal varlA�AYA�ndan elde edilecek gelirler.
6- DerneAYin lokal veya baAYkaca kurulan tesislerinden elde edilen gelirler.
7- DiAYer gelirler
YARDIM VE A�AzBA�RLA�AzA�: YA?rA?rlA?kteki kanun hA?kA?mleri uygulanA�r.

MADDE 16- GELA�R VE GA�DERLERDE USA?L
Dernek gelirleri alA�ndA� belgesi ile toplanA�r ve giderler harcama belgesi ile yapA�lA�r. Bu belgelerin saklanma sA?resi 5 yA�ldA�r.
AlA�ndA� belgesi resmi mercilerle saAYlanmadA�AYA� takdirde usulA?ne uygun olarak dernekA�e bastA�rA�lA�p mahallin mA?lki amirliAYince onaylandA�ktan sonra kullanA�lA�r. BaAYA�AY, aidat toplayacak kiAYi veya kiAYiler dernek yA�netim kurulu bir kararla belirler. Bu karar o yerin mA?lki amirliAYine tescil ettirilir.
DerneAYin bankadaki hesabA�ndan para A�ekmek iA�in yetkili en az iki yA�netim kurulu A?yesinin imzasA�nA�n birlikte bulunmasA� AYarttA�r. Dernek saymanA� ancak kanun ve yA�netmeliklerde belirtilen miktar kadar para tutabilir. FazlasA�nA� bankaya yatA�rmak zorundadA�r.
DERNEAzA�N BORA�LANMASI: Dernek amaA�larA�nA� gerA�ekleAYtirmek iA�in borA�lanma yapmak isterse borA�lanma ile ilgili alA�nan kararA�n altA�na yA�netim kurulunun tamamA�nA� imzalamasA� ve genel kurulun onayA� alA�narak yapA�lA�r. Aksi durumda yA�netim kurulu asil A?yeleri mA?teselsilen dorumludurlar.

DEFTER VE KAYITLAR
MADDE 17 ? Dernek aAYaAYA�da yazA�lA� defterleri tutar.
1- A?ye kayA�t defteri
2- Karar defteri
3- Gelen ve giden evrak defteri
4- BA?tA�e kesin hesap bilanA�o defteri
5- Gelir ve gider defteri
6- DemirbaAY defteri
7- AlA�ndA� belgesi kayA�t defteri
Bu defterlerin tA?mA? noterden tasdikli olmalA�dA�r.

TA?ZA?K DEAzA�AzA�KLA�AzA�
MADDE 18- TA?zA?k deAYiAYikliAYine karar verme yetkisi genel kurulundur.
TA?zA?k deAYiAYikliAYi gA?ndemde yer almA�AYsa veya hazA�r bulunan en az on A?yenin yazA�lA� isteAYi A?zerine gA?ndeme alA�nmA�AYsa genel kurulda gA�rA?AYA?lebilir. Karar yeter sayA�sA� toplantA�ya katA�lan A?yelerin 2/3 A�oAYunluAYudur.
TA?zA?k deAYiAYikliAYi ile yA�netim ve denetleme kurulu A?yeleri ve diAYer organlara seA�ilen asil ve yedek A?yelerin ad ve soyadlarA�, baba adlarA� doAYum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgah adresleri yazA�lA� olarak mA?lki amirliAYine bildirilir.

DERNEAzA�N FESHA�
MADDE 19- Dernek genel kurulu her zaman derneAYin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneAYin feshine karar verebilmesi iA�in genel kurula katA�lma hakkA�na sahip bulunan A?yelerin en az A?A�te ikisinin toplantA�da hazA�r bulunmasA� AYarttA�r. A�lk toplantA�da bu A�oAYunluAYun saAYlanamamasA� halinde A?yeler ikinci toplantA�ya A�aAYrA�lA�r. A�kinci toplantA�da A?ye sayA�sA� ne olursa olsun fesih konusu gA�rA?AYA?lebilir. Feshe iliAYkin toplantA�da hazA�r bulunan A?yelerin A?A�te iki A�oAYunluAYu ile alA�nA�r. DerneAYin feshi kararA� verilirse derneAYin malvarlA�AYA�, para ve haklarA�nA�n tasfiyesinin ne AYekilde olacaAYA�nA� konusunda da karar alA�nA�r. Genel Kurulun mal varlA�AYA�nA�n ne AYekilde olacaAYA� konusunda karar almamasA� durumunda derneAYin mal varlA�AYA� Kulp Belediye BaAYkanlA�AYA�na kalA�r. DerneAYin feshi kararA�nA�n yA�netim kurulu tarafA�ndan beAY gA?n iA�inde mahallin mA?lki amirliAYine bildirilmesi zorunludur.
HA?KA?M EKSA�KLA�AzA�
MADDE 20 ? Dernek tA?zA?AYA?nde hA?kA?m eksikliAYi bulunan durumlarda Dernekler Kanunu ile TA?rk Medeni Kanunu ve ilgili diAYer mevzuatA�n dernekler hakkA�ndaki hA?kA?mleri uygulanA�r.